Předhusitské Čechy 1310 - 1419, Český stát pod vládou Lucemburků (Fiala Zdeněk)