Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlav. města Prahy, sv. II.