Skola hry na basu - Lada Josef | antikvariat - detail grafiky