Promeny soudobeho vytvarneho umeni - Zhor Igor | antikvariat - detail knihy