Tolar 1740 R   Rakousko Karel VI - A7741 | antikvariat - detail numismatiky
Tolar 1740 R   Rakousko Karel VI - A7741 | antikvariat - detail numismatiky