USA 12 Dolar 1964 J F Kenedy | antikvariat - detail numismatiky
USA 12 Dolar 1964 J F Kenedy | antikvariat - detail numismatiky